عسل بهارنارنج حلبی

تاثیر برروی سیستم عصبی بدن، مقوی قلب ، ضدبی خوابی، تقویت کننده اعصاب، آرام بخش