رُب گوجه سالم

رُب سالم

با غلظت سه برابر سایر رب ها

گوجه بدون کود شیمیایی و سم

فاقد نگهدارنده

(طبخ سنتی)

برای جلوگیری از کپک:

این رُب نمک بیشتری دارد، لذا نمک غذا را کم بریزید.

محصول مزارع خراسان شمالی (قوچان)

تهیه شده زیر نظر مرکز فرهنگی تحقیقاتی غذای سالم