جاشمعی چوبی

● نام کالا: جاشمعی چوبی
● طبیعت: گرم
● محتویات: چوب
● خواص دارویی:
● بها: یک شمعی 20000 تومان، دوشمعی 30000 تومان، سه شمعی 35000 تومان.