نشاني هاي سبب درد معده

نشاني هاي سبب درد معده :

1- اگر درد معده ناشي از سوء مزاج ساده و بدون ماده است، علامت وجودسوء مزاج ساده.

2- اگر درد معده منشاش سوء مزاج همراه ماده است،

3- اگر در د معده گزشي بود و التهاب هم داشت، دليل بر آن است كه ماده خلط موجود در معده تند مزاج و تلخ است يا شورمزه.

4- اگر درد هميشگي نيست مي رود و بر مي گردد، دليل بر وجود ماده خلط صفرايي در معده است كه ماده صفرايي از كبد به معده آمده است .

5- ممكن است سبب گزش در معده، سبب تب روزانه شود.

6- اگر احساس گزش در معده برو برگشتي نداشت و ثابت ماندامكان داردتب نوبه دست برندار به بار آرد كه درعين حال در پهلوي راست نيز احساس درد مي شود و مي دانيم كه آبشامه پوشش كبد در به وجود آوردن درد معده و تب شريك است.

7- اگر تب هست و درد معده هم هست ليكن تب فروكش كرده و آرام گرفته اما احساس درد گزش معده همچنان پابرجاست، چند احتمال دارد :

الف ) ماده اي ازريختني هاي كبد به معده ريزش كرده است.

ب) سوء مزاج گرم سبب آزار معده شده است.

ج ) خلط سبب درد معده در معده كمين كرده است.

8- اگر معده احساس درد گزش كند و التهابي در ميان نيست، بدان، كه ماده خلط ترش مزه در معده است، و اگر ماده خلط ترش مزه در معده بود، علامتش اين است كه دارنده معده بعد ازساعتها كه از خوراك دست برداشته و خوراك در معده كاملاًجايگير شده است درد معده شروع مي شود، زيرا ماده خلط ترش مزه  كه سبب درد گزش بدون التهاب معده شده است  چيزي به جز ماده سودايي نيست و اگر حال اين حال باشد، هرگاه بيمار ماده سركه مانند ترش مزه را با استفراغ برآورد، درد معده تسكين يابد . اگر چنين ماده خلط . سودايي ترش مزه به معده خزيده است مي توانيم بفهميم كه طحال آسيب ديده و در همين حال هضم شدن خوراك برمرام نيست و هضمي ناپسند است.

9- اگر معده احساسي درد گزشي كرد و التهاب نبود و قَي كردن ماده ترش سركه اي هم به دنبال نداشت بلكه اگر احيانا دارنده معده قَي كرد ماده خلط مراري دربرآورده اش ديده شد، بدان ،كه ريزش ماده صفرايي به معده مسئول اين خرابكاري است و معده را به درد گزشي مبتلا كرده است . يكي ديگر ازعلامات وجود خلط صفرايي در معده كه سبب آزار معده مي شود اين است كه در هضم كردن خوراك خللي نيست . همچنين نشاني هاي خلط صفرايي كه شناخته شده اند درك مي شوند و از نشاني هاي ويژه به بيماري كبد مي داني كه كبد مزاج گرم و التهابي دارد و چنين تحفه شومي را به معده فرستاده است.

10-  اگر سبب آزار معده باد باشد، مي تواني آن را از راه آروغ(سكسكه، نسخه ) وازگزارش قرقر شكم وازكشيدگي در سردنده هاي نزديك شكم وازكشيدگي كه شكم را در بر گرفته است بشناسي

 درمان :

اگر دانستي كه درد معده سببش سوء مزاج گرم است درمان آن را از آنچه در ذيل آيدبجوي .:

1- ماست گاو بخورد.

2- دوغ ترش بنوشد.

3- آب سرد بنوشد.

4- گوشت جوجه مرغ، گوشت كبك، گوشت دراج، كه با ماش بپزند، كدو حلوايي و خُرفَه بخورد.

5- ماهي هاي ريز را در سركه بپزد و بخورد.

6- مشروبات و نوشابه ها:

 • الف)  اسكنجبين مفيد است.
 • ب)  آب غوره بهره رسان است.

7- داروها:

 • الف)  قرص هاي ساخته از تباشير تناول كند.
 • ب) ضمادهاي سرد مزاج و سردي بخش بر معده گذارد.

8- اگر ديدي كه بيمار معده درد لاغرشده است وپژمريده است ، او را در آبزن بنشان كه آب تني كند، شراب كم مايه را كه مخلوط با آب باشدتجويز كن كه بنوشد، بگذارسوپهاي چاق كننده و نرم و لطيف و معتدل بخورد.

9- اگر تشخيص دادي كه منشاء درد معده خلط مراري گرم است، خلط را پاك سازي

 10- اگر تشخيص دادي كه درد از سردي و سرد مزاجي معده است، يا اين كه در تشخيص روشن شد كه درد معده ناشي از باد است، دستورات درماني كه در ذيل آمده است بكار ببر ،

 • الف)اگر درد معده سبك است، درمانش اين است كه كماد از گاورس بر معده بپيچي.
 • ب) حجامت آتشي بر معده بگذار، تا ابزار حجامت بزرگتر باشد بهتر است، به طوري كه در وسط هاي پرده پوشش بالاي صفاق گذاري از هر طرف ناف را در برگيرد . به مدت يك ساعت ابزارحجامت بر ناف و اطراف ناف بماند، بدون اينكه جاي حجامت را نيشتر بزني درد معد ه تسكين مي يابد ( بادکش گرم) واثرحجامت در اين باره شگفت آور است.
 • د) با روغن هاي گرم رويه معده را از خارج مالش ده كه اگر درد بسيار شديد هم باشد از اين درمان تسكين يابد.

11- زراوند دراز  (زراوندنر) در تحليل بردن و گدازيدن درد معده شديد و درد معده اي كه زاده باد باشد بسيار اثربخش است.

12- اگرجندبيدستَر با سركه مخلوط شود و بيمار معده درد تناول كند بسيار بهره بيند.

13- اگركماداز روغن زيتون كهنه بر رويه بدن در برابر معده قرار دهي وبپيچي مفيد است.

14- اگر درد معده از اثر باد است، بايد بيمار را به قرار زير درمان كني :

 •   كاري كن كه بخوابد.
 • در حال گرسنگي ورزش كند.
 •   دستوراتي را كه در درمان بادكردگي داده ايم اجراكند.

15- اگر براي برطرف كردن درد معده نياز به داروهاي نيرومند و بسيار اثربخش داشتي، و اگر درد معده از بادي است كه در معده و اطراف معده بند آمده و حبس شده است، ثمر غار و زيره بوداده، به دادش مي رسد.

16- اگر تشخيص دادي كه درد معده سببش خلط سودايي بادزاست:.

 • الف)  شبت و زاج را با هم بكوب و خوب بساي تا گرد مانند مي شوند و در سركه زياد ترش مزه بريز و به هم بزن و از آن كماد درست كن و بر معده بگذار ،
 • ب)  ساقه هاي شِبِت را بكوب و بساي وكمادسازوبر معده انداز ،

17- اگر پي بردي كه درد معده ناشي از ورم است كه در معده پديد آمده است، ما درمان ورم معده را در باب ويژه به ورم معده شرح مي دهيم، مي تواني از آن استفاده كني، و اگر ورم مهلت نداد و درد را بيشتر سرداد، به وسيله انواع پيه و پاشيدني هاي سستي بخش از قبيل : داروي پاشيدني سستي آور  كه ازشِبِت سازند و مثال آن ورم  معده را سست گرد آن كه درد كاهش يابد.

18- اگر تشخيص دادي كه درد معده از آن نوع درد است كه مدتي زياد ماندگارمي ماند و تا ماده سركه مانند به يد درد تسكين نمي يابد، درمانش چنين است :  وسيله قَي بيرون ني

 •  ضماد گرم و گرمي بخش بر معده بيمار بگذار، كه معده را نيرو بخشد و تقويت كند.
 •   معجون هاي بزرگ مسهل بكار ببر،
 • سرخ شده ها درتا به را بخورد.
 •  چيزهايي بخورد كه در معده دود برانگيزند و به دود تبديل مي شوند از قبيل تخم مرغ برشته و عسل.

19- اگر معلومت شد كه درد معده از آن دردها است كه در گرسنگي هستند و همين كه معده خوراك خود را دريافت، فروكش مي كند  قبلاً گفتيم كه سبب اين حالت يا خلط سوداست يا خلط صفرايي  اگر دانستي كه از خلط صفرايي معده به درد آمده است در پاك سازي خلط و شناور ساختن خلط بكوش، و اگر از خلط سودايي است باز به پاك سازي نياز است . دقت كن، كه خلط كذائي  چه صفرا باشد و چه سودا  بايد ازجهت رو به معده منحرف شود كه اين را در دستور كلّي بيان كرده ايم . بايد د هانه معده را تقويت بخشي . بعد ازتقويت بخشيدن معده كه بعد از پاك سازي به عمل مي آوري  به مسئله غذاي بيمار بپرداز . براي هريك از دو حالت يعني براي كسي كه خلط سوداء در معده داشته و براي كسي كه خلط صفراي ي سبب درد معده اش شده بود، غذاي جداگانه سفارش ده و هر نوع غذايي را كه براي هركدام از آن ها برمي گزيني، بايد در اندازه كم ولي مغذّي باشد . بايد وقتي شراب مي نوشد، جرعه جرعه بنوشد و وقت به سر برد تا درد شروع مي كند، اگر درد آمد و رفت، آن وقت هرچند مي خواهد بنوشد.  دردي كه بعد از خوراك شروع مي كند و تادارنده معده قَي نكند درد تسكين نمي يابد، درد بدخيم است، در درمان اين حالت بهتر آن است كه :

 • الف)  هر روز قبل از غذا خوردن كمي عسل بخورد . سبب اين را در باب راجع به قَي بجوي كه در آنجانوشته شده است.
 • ب)  به وسيله دا روي پاك سازي و تخليه گرد آن از قبيل : الواي در آب خيس شده و امثال آن بيمار را پاك سازي كن ،
 • ج) بعد از پاك سازي از قرص كوكب تناول شود.
 • د) و اينك داروي تركيبي كه در اين حالت بسيار بهره رسان است :

نسخه:

كندر، مصطَكي، سياه دانه، ننه حوا، پوسته سبزپسته، عود خام، در اجزاي برابر، همه را بكوبند وبا الك ببيزند و با عسل آمله بسرشند و هروقت قبل از غذا به وزن دو دِرهم تا . دو مثقال از آن بخورند.

 • ه)  گَشنِيزهم خوب است.
 • و)  شربت اناركه همراه نعناع باشد مفيد است.
 • ز)  هرچه در باب استفراغ نوشته شده است بايد مورد استفاده واقع شود.

21- جالينوس مي فرمايد: "پوست داخلي چينه دان مرغ در درمان هر نوع معده درد مفيد فايده است ".

22- اكثراًچيزهاي سرد از قبيل ماست و امثال آن احساس گزش معده را تسكين مي دهند.

منبع: قانون،کتاب سوم